Home   Consultancy   References   About / Contact
NETSEARCH Consulting   NETwork and SEcurity ARCHitecture Consulting

NETSEARCH Consulting    Sales conditions


Artikel 1 >
De leverancier is slechts verbonden tot uitvoering na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht en ontvangst van het voorschot. In hoofde van de klant is de bestelbon onmiddellijk bindend ook vóór schriftelijke aanvaarding ervan door de leverancier.

Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van de leverancier of het toelaten dat de leverancier een dienstverlening te haren behoeven aanwendt, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de klant, als de aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien in de bestelbon anders is vermeld en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Ingeval de klant wenst aan te kopen voor niet-professioneel gebruik dient hij de leverancier hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zoniet zal hij onherroepelijk beschouwd worden als een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden.

Met “leverancier” in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld NETSEARCH Consulting of een met haar verbonden onderneming die instaat voor de voorkoop en/of dienstverlening.
Artikel 2 > Prijzen
Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste twee weken.

Wanneer de levering of de prestatie niet plaatsvindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door de leverancier gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen, zoals prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier.

Indien de prijs met 20% of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur of software, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden.

Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort.

Indien de klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

De prijzen zijn gesteld netto met uitsluiting van BTW, lasten en taksen.

Verpakkingskosten zijn in de prijs inbegrepen, beduidens andersluidende overeenkomst of gebruik.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. Voor elke verzending worden verzendingskosten ten bedrage van minimaal 10,00 EURO aangerekend.

Kosten voor spoedbestelling zijn altijd ten laste van de klant.

Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijden de normale werkuren. Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend.
Artikel 3 > Levering en betaling
Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de apparatuur wordt opgesteld zijn ten laste van de klant, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door de leverancier als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige inrichtig van de plaatsen. De facturatie gebeurt vanaf datum van levering.

De leveringsdata zijn bij benadering aangegeven. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Deelleveringen zijn toegestaan.

Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit der apparatuur en/of software moet aan de leverancier binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval.

Klachten met betrekking tot de hoeveelheid en/of zichtbare beschadigingen of tekortkomingen moeten evenwel onmiddellijk bij levering gesignaleerd worden op het leveringsdocument van de transporteur.

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Alle betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, uiterlijk op het ogenblik van de levering. Indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe naar oordeel van de leverancier aanleiding geeft, mag de leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de kant verlangen dat deze de door de leverancier gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de komende leveringen en mag de leverancier de levering(en) opschorten tot na de gevraagde zekerheid.

Er is van rechtswege, vanaf factuurdatum, rente verschuldigd aan een percentage van minimum 10% per maand. Bij nalatigheid in de betaling kan de leverancier, na ingebrekestelling, lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding. De schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 10% van het openstaand saldo.

Alle bijkomende prestaties op aanvraag van de klant door de leverancier verricht, worden onmiddellijk aan de klant gefactureerd aan de dan geldende regietarieven. Vóór de beëindiging van deze prestaties, en zodra de tegenwaarde ervan 500,00 EURO heeft bereikt, kan de leverancier bij wijze van voorschot factureren.
Artikel 4 > Productgarantie
De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aan gegaan, en dit gedurende de door de hogergenoemden bepaalde duurtijd.

Met betrekking tot producten waarvoor de leverancier opteert geen erkenning van de fabrikant te bekomen voor het uitvoeren van de naleveringsservices, zoals garantieprestaties, onderhoud, interventies, support, consultancy, levering van onderdelen en wisselstukken, kan de leverancier de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel instaat voor deze services. De leverancier verleent hierbij zonodig wel bijstand bij het beroep doen op de standaardgarantie van de fabrikant.

De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van de leverancier, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een on-line garantie bestaat.

Op hardware De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van de leverancier.

De door de leverancier geleverde onderdelen en wisselstukken zullen nieuw zijn of gelijkwaardig. De vervangen onderdelenworden eigendom van de leverancier.

Op software
Wanneer software wordt ontwikkeld door de leverancier tegen vaste prijs zal de leverancier gedurende de oppuntstellingsperiode (3 maand vanaf datum van installatie van de software) gratis “debuggingservices” verlenen.

Reistijden en -kosten blijven evenwel betalend.

Wanneer de software in regie werd ontwikkeld, zullen alle latere services (ook de debuggingservices) tijdens de oppuntstellingsperiode aangerekend worden aan het dan geldende regietarief.

Op software niet door de leverancier ontwikkeld, is de garantie verleend door de softwareontwikkelaar of toeleveranciertoepasselijk.

Faciliteiten ter beschikking van de leverancier

De klant zal alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent, …) in goede kwaliteit aan de leverancier bezorgen of ter beschikking stellen.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan, zal dit nutteloos bezoek, tengevolge daarvan aanleiding geven tot een afzonderlijke facturatie tegen de geldende tarieven.

Beperkingen

Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.: Wordt evenmin gedekt: vervanging of herstelling van onderdelen, waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage (zoals bv. lampen, beeldbuizen, …); de vervanging en /of reiniging van media en/of gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten, printkoppen; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen.

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten, ook de wisselstukken gefactureerd tegen de bij de leverancier op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

De klant verklaart door de leverancier volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.

De klant alleen is verantwoordelijk voor de geschiktheid der apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen. Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de klant, kan de leverancier onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product.

Leverancier wijst er de klant op dat, bij het gebruik van dial-upverbindingen, het automatisch openen of open blijven van de connectie onder invloed van externe elementen en/of aangesloten apparatuur mogelijk is.

In geen geval kan leverancier verantwoordelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende communicatiekosten.

Bij installaties of prestaties door leverancier i.v.m. internet, kan leverancier in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “cracking”, “hacking”, “phreaking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van de leverancier weer.
Artikel 5 > Dienstverleningsgarantie
De leverancier zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen, en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en met betrekking tot de erin expliciet aangeduide producten. Hetzelfde geldt met betrekking tot onderdelenbeschikbaarheid, met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, de leverancier door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningverbintenis met betrekking tot dat product.

Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een tussen beide partijen afgesloten overeenkomst werd opgenomen.
Artikel 6 > Eigendomsvoorbehoud
De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de leverancier zolang de klant de hoofdsom alsook eventuele interesten en/of forfaitaire vergoedingen niet volledig heeft betaald. De leverancier kan beroep doen op het eigendomsvoorbehoud zonder voorafgaande betekening of ingebrekestelling.

De klant zal de eventuele kosten dienaangaande dragen. De klant verleent hierbij aan de leverancier het recht om op elk ogenblik de geleverde producten op te halen waar deze zich ook mogen bevinden. De klant verbindt er zich hierbij toe debetrokken producten onmiddellijk mee te geven aan de leverancier en de leverancier toegang te verschaffen tot de betrokken lokalen voor zover dit nodig is. Zonder medewerking van de leverancier is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan die nog niet volledig zijn betaald aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs en onverminderd leveranciers rechten uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.
Artikel 7 > Risico’s, overmacht
De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering.

De klant verzekert de risico’s op zijn kosten.

De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval, onderbreking of vertraging van de leveringen der fabrikant/toeleverancier.
Artikel 8 > Intellectuele eigendomsrechten
Door de leverancier worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Het feit dat de sourcecode van de software zich (al dan niet tijdelijk) in de lokalen van de klant bevindt, doet geen hieraan geen afbreuk.

De leverancier behoudt er alle mogelijke rechten op. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software, dat niet overdraagbaar en niet-exclusief is, en dit onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar.

De klant en diens aangestelden hebben het recht niet om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken, ook niet indien de sourcecode zich in de lokalen van de klant bevindt.

De klant heeft slechts het recht om kopieën te maken, in de mate dat dit uitdrukkelijk werd toegestaan in een licentie-overeenkomst.

De klant garandeert dat de software en de daarbij geleverde informatie beschouwd worden als bedrijfsgeheim van de leverancier of de softwareontwikkelaar.

Indien de klant zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, zal hij gehouden zijn tot vergoeding van alle schade per vastgestelde inbreuk teweeggebracht, forfaitair op een minimaal bedrag van 25.000,00 EURO.

De leverancier kan door alle middelen van recht de reële schade bewijzen, indien deze meer bedraagt.

Daarboven heeft de leverancier het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken en het systeem, met inbegrip van alle toebehoren, onmiddellijk terug te vorderen.
Artikel 9 > Contractbreuk
Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft de leverancier het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan.

De schade door de leverancier geleden, is forfaitair bepaald en beloopt minimaal 50% der waarde van de bestelling of het niet nagekomen ervan, met dien verstande dat de leverancier door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt.

De leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een uitstel (surséance) van betaling zou aangevraagd hebben, of al in staat van faillissement of kennelijk onvermogen zou zijn.
Artikel 10 > Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid die de leverancier kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt: Wordt uitgesloten:
Artikel 11> Reconstructie van gegevens en programma’s
11.1 Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging.

De klant dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopieën van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken. 11.2 Inzake virussen is de verantwoordelijkheid van leverancier beperkt tot het installeren van een antivirusprogramma indien de klant dit uitdrukkelijk bij leverancier bestelt. Leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in systeem van de klant en de gevolgen daarvan.

Artikel 12 > Algemeenheden
Het nalaten door de leverancier van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzekering of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van de leverancier uit hoofde van de vereenkomst.

De overeenkomst bindt de partijen hoofdelijk, alsook hun opvolgers en rechtverkrijgenden.

De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdzakelijk en solidair gehouden tot de door hun vennootschap aan de leverancier verschuldigde betalingen. Zij verklaren te kopen enkel met het oog op een professioneel gebruik van de afgenomen producten en diensten.

Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het partijen niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingoverdracht niet uit.

De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten met betrekking tot de werking van de apparatuur en/of software, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan de leverancier.

De leverancier beschikt over één (1) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan.

Geen enkele vordering kan worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan één (1) jaar na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering.
Artikel 13 > Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Elke betwisting in verband met deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de leverancier gevestigd is, en dit zowel voor nationale als voor internationale transacties.

© 2020  NETSEARCH Consulting              Sales conditions              disclaimer                https://www.facebook.com/NETSEARCH-Consulting-450500955094351              https://www.linkedin.com/in/lorenz-rommens-4508a6/